O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.6.2020.AW

      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski, ul. Barlinecka

Opis nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana,

grunty oznaczone jako RIVa

Nr działki

336/2

Powierzchnia

0,12  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040676/8

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  tereny rolnicze, obszary uzupełnień zabudowy produkcyjno-usługowej

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany w sposób trwały, użytkowany rolniczo

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć energetyczna i wodociągowa.

Cena nieruchomości

20.900,00 zł.

Działka nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 1 lutego 2021 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  od 18 grudnia 2020 r. do dnia 8 stycznia 2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 16 grudzień 2020 15:07 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 15:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 15:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 15:09 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 15:10 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 15:10 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 15:10 Piotr Uberman