O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.3.2019.AW

 

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2, art. 39 ust. 1  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I I I   p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako RIVb i RV

Nr działki

339/3

Powierzchnia

0,1241 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00023598/2

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w suikzp gminy działka położona jest na obszarach rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

teren zagospodarowany jako ogród przydomowy oraz sad

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć elektroenergetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

25.000 zł

Wadium

2.500 zł

Działka nr 339/3 w Nowogródku Pomorskim przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I - 13.03.2020 r., II – 14.08.2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 6.11.2020 r. o godz. 1000  w sali nr 2 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 2.11.2020  r.  do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia  28.09.2020 r.                                

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim                         
  3. Na stronie internetowej bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  01.10.2020  r. do dnia 06.11.2020 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30 wrzesień 2020 14:20 Piotr Uberman