O G Ł O S Z E N I E

BRG.6840.2.2019.AW

 

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2, art. 39 ust. 1  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I I   p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Giżyn

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako RIVb i S-RIVb

Nr działki

378/6

Powierzchnia

0,5156 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040883/2

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w suikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

teren zagospodarowany jako grunt rolny oraz sad

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Uzbrojenie działki

droga brukowa, w sąsiedztwie sieć elektroenergetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

70.000 zł

Wadium

7.000 zł

Działka nr 378/6 w Giżynie przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I - 13.03.2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 14.08.2020 r. o godz. 1100  w sali nr 1 Urzędu Gminy  Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 10.08.2020  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 26.06.2020 r.                                

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Giżynie
  3. Na stronie internetowej bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  01.07.2020  r. do dnia 14.08.2020 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 czerwiec 2020 09:51 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 09:51 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 09:52 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 09:52 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 09:53 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 09:56 Piotr Uberman