O G Ł O S Z E N I E

BRG.6840.6.2019.AW

               Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości

Kinice

2. Opis nieruchomości

nieruchomość  niezabudowana, grunt będący w użytkowaniu wieczystym

3. Nr działki

30/5

4. Powierzchnia nieruchomości

0,0941 ha

5. Przeznaczenie

 usługi turystyczne -  zabudowa rekreacji indywidualnej, symbol planu 1UTr

6. Sposób zagospodarowania 

teren porośnięty roślinnością trawiastą, nie zagospodarowany

7. Księga Wieczysta               

KW Nr SZ1M/00020409/0

8. Uzbrojenie działki

droga gruntowa nie urządzona, studnia głębinowa

9. Wartość nieruchomości

34.900,00 zł

10. Wartość prawa użytkowania wieczystego

18.850,00 zł

11. Użytkownik wieczysty

Mariusz Pawlak

              Nieruchomość przeznaczona jest do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami  - art. 37 ust. 2 pkt 5. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę.  W przypadku sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej istnieje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

              Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości  lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia  13 sierpnia 2020 r.

             Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 21 lipca 2020 r. 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 czerwiec 2020 09:46 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 09:47 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 czerwiec 2020 09:47 Piotr Uberman