O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.2.2019.AW

 

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I    p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

 

Położenie nieruchomości

Giżyn

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako RIVb i S-RIVb

Nr działki

378/6

Powierzchnia

0,5156 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040883/2

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w suikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

teren zagospodarowany jako grunt rolny oraz sad

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Uzbrojenie działki

droga brukowa, w sąsiedztwie sieć elektroenergetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

80.000 zł

Wadium

8.000 zł

Działka nr 378/6 w Giżynie przeznaczona jest do sprzedaży  w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Przetarg odbędzie się dnia  13.03.2020 r. o godz. 1100  w sali nr 1 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia  09.03.2020  r. do kasy tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 03.02.2020 r.                                

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Giżynie                         
  3. Na stronie internetowej bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  05.02.2020  r. do dnia 13.03.2020 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 03 luty 2020 13:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 luty 2020 13:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 12 luty 2020 09:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 12 luty 2020 09:05 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 12 luty 2020 09:06 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 12 luty 2020 09:06 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 12 luty 2020 10:32 Piotr Uberman