O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.3.2019.AW

 

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I    p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

 

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako RIVb i RV

Nr działki

339/3

Powierzchnia

0,1241 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00023598/2

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w suikzp gminy działka położona jest na obszarach rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

teren zagospodarowany jako ogród przydomowy oraz sad

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć elektroenergetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

35.000 zł

Wadium

3.500 zł

Działka nr 339/3 w Nowogródku Pomorskim przeznaczona jest do sprzedaży  w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Przetarg odbędzie się dnia  13.03.2020 r. o godz. 1000  w sali nr 1 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia  09.03.2020  r. do kasy tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia  03.02.2020 r.                                

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim                         
  3. Na stronie internetowej bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  05.02.2020  r. do dnia 13.03.2020 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 03 luty 2020 13:55 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 luty 2020 14:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 luty 2020 14:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 12 luty 2020 10:33 Piotr Uberman