O G Ł O S Z E N I E
RUL.6845.8.2021.AW

 

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim  działając   na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990  ze   zm.)   oraz  § 11  ust. 3 pkt 10 Uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski Nr X/62/19 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5132) i Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23  kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski  podaję   do   publicznej   wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych  do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Nowogródek Pomorski

Określenie nieruchomości        

Nieruchomość zabudowana m.in. budynkiem garażu wolnostojącego

o powierzchni 15,8 m2

Nr działki                                

186/2

Powierzchnia działki               

0,16 ha

Część przeznaczona do dzierżawy

0,0050 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu    

brak planu,

teren  zagospodarowany

Księga wieczysta                       

KW Nr SZ1M/00032333/3

Obciążenia

brak

 Uzbrojenie

droga utwardzona

Okres dzierżawy                       

do 10 lat

Wywoławcza wysokość czynszu rocznie

150,00 zł

Część działki nr 186/2 w Nowogródku Pomorskim zabudowanej garażem przeznaczona jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim oraz na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 25 sierpnia 2021 r. do dnia  15 września 2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 sierpień 2021 14:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 sierpień 2021 14:24 Piotr Uberman