O G Ł O S Z E N I E

BRG.6845.1.2020.AW

 

Wójt Gminy  Nowogródek Pomorski  działając na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65  ze  zmianami) oraz Zarządzenia  Nr  9A/2019 Wójta Gminy Nowogródek  Pomorski z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie gminnych  nieruchomości lub ich części na okres do 3 lat i Zarządzenia Nr 11/2019 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 lutego  2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę/najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski podaje do   publicznej   wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

 

Położenie nieruchomości         

Karsko

Określenie nieruchomości        

działka niezabudowana

Nr działki                                

619

Powierzchnia działki               

 1,13 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu    

brak planu, w studium ukzp – obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym, grunt sklasyfikowany jako RIVb, RV, S-RV, teren użytkowany rolniczo

Księga wieczysta                       

 Nr  SZ1M/00041531/7

Obciążenia

brak

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa

Okres dzierżawy                       

do 3 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

452 zł rocznie

Działka nr 619 w Karsku przeznaczona jest do dzierżawy na okres do 3 lat.

Osoby zainteresowane dzierżawą  nieruchomości umieszczonej w wykazie zobowiązane są do złożenia w określonym terminie oferty na  dzierżawę. Oferty    dzierżawy w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy  Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15  do dnia 17.02.2020 r.  Oferta powinna zawierać, co najmniej:

  1. a) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości;
  2. b) imię i nazwisko oraz adres oferenta (firmę i siedzibę), telefon kontaktowy;
  3. c) oferowaną wysokość stawki czynszu - zapis liczbowy i słowny stawki (jednoznacznie bez tzw. „przedziałów" i innych wariantów);
  4. d) datę i podpis oferenta.

Oferty dzierżawy nieruchomości składa się w sekretariacie Urzędu Gminy  Nowogródek Pomorski w godzinach pracy Urzędu. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie, na której umieszcza się napis: „Oferta dzierżawy – działka nr 619 w Karsku„. Wójtowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2020 r.  o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, pokój nr 1.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku oraz na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia               23.01.2020 r. do dnia 13 lutego 2020 r.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 21 styczeń 2020 15:30 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 styczeń 2020 15:31 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 styczeń 2020 15:32 Piotr Uberman