KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZMIANY USTAWY O OCHRONIE PRZYRODYUrząd Gminy Nowogródek Pomorski informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (NIE DOTYCZY ROLNIKÓW);

2. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (NIEUŻYTKI nie są gruntami rolnymi).

Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. ochroną konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, jest Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie.

Zmiany te nie dotyczą również nieruchomości zlokalizowanych na terenach objętych ochroną prawną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody, tj. położonych w Obszarze Chronionego Krajobrazu „C” Barlinek oraz „B” Myślibórz i na terenach użytków ekologicznych
a także drzew uznanych za pomniki przyrody.

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła również zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych, gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właściwego organu - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Informuje, że kara za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa wynosi 500 zł za 1 cm jego obwodu.

W razie pytań proszę o kontakt z Urzędem Gminy Nowogródek Pomorski tel. 957471711, 957471760.

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

 

Tomasz Pietruszka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 17:06 Piotr Uberman