Zgodne z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody

(ustawą z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody

(Dz. U. 2017 poz. 1074))

 

od 17.06.2017 r.nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia wójta na wycięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 1 pkt 3a).

W takim przypadku, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać:

ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA,

jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew (art. 83f ust. 4).

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (art. 83f ust. 5).

Wzór zgłoszenia i pozostałe informacje na stronie www.bip.nowogrodekpomorski.pl

 

Organ prowadzący postępowanie, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy, gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 5 cm (art. 83f ust. 6).

Po dokonaniu oględzin wójt gminy w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 83f ust. 8).

Wójt może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa (art. 83f ust. 12). Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa (art. 83f ust. 13).

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo wójt gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. (art. 83f ust. 17).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 16:52 Piotr Uberman