PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

informuje, iż

w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 13:00

odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy

w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim za 2017 rok
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
 3. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 4. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018-2020
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014-2017
 8. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 206/2 w  Giżynie
 9. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 463 w Giżynie
 10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w  Kinicach
 11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki w Nowogródku Pomorskim
 12. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w  Sumiaku
 13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości w Świątkach
 14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w  Trzcinnej
 15. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 83/4 położonej w Nowogródku Pomorskim
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowogródek Pomorski na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
 3. Wolne wnioski i informacje

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 16:31 Piotr Uberman