PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

informuje, iż

w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 13:00

odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy

w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowogródek Pomorski
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2017 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia / nie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2017
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 – 2028
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
 7. Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowogródek Pomorski
 8. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 378/6 w Giżynie
 9. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 615 położonej w Karsku
 10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 170/1 położonej w Kinicach
 11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 405/3 w Nowogródku Pomorskim
 12. Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na 10 lat w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski
 13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 191/6 położonej w Trzcinnej
 14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 458/20 położonej w Nowogródku Pomorskim
 15. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 83/4 położonej w Nowogródku Pomorskim
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
 3. Wolne wnioski i informacje 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 16:29 Piotr Uberman