O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.2613.2.2018.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego: samochód ciężarowy PEUGEOT BIPPER, rok produkcji 2010, niesprawny.

Cena wywoławcza - 2.600,00 zł, Wadium - 260,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy /pokój nr 4/ lub na konto Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim GBS O/Myślibórz Nr 67835500090046889720000004 do dnia 20.11.2018 r.

Oferty należy przesyłać na adres Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 1300 w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na kupno samochodu PEUGEOT BIPPER”.

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 1, w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 1315. Oferta pisemna powinna zawierać: imię i nazwisko (firmę), adres (siedzibę) oferenta, oferowaną cenę netto/brutto i warunki jej zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, dowód wpłaty wadium.

Zwrot wadium następuje w terminie i na warunkach ustalonych przez organizatora przetargu i uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę - uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli kilku oferentów zaoferowało taką samą cenę, przetarg jest kontynuowany w formie dogrywki między tymi oferentami. Oferujący zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn. Termin zawarcia umowy sprzedaży upływa 30 dni od dnia wezwania do zapłaty ceny nabycia.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Aneta Witków tel. 095 747 17 11, pok. nr 1.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 07 listopada 2018 r. do dnia 21 listopada 2018 r.

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Tomasz Pietruszka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 16:18 Piotr Uberman