O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H

IOŚ.2613.1.2018.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza rokowania na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego: Autobus AUTOSAN H9-20, rok produkcji 1992, niesprawny.

Cena wywoławcza - 3.400,00 zł brutto,

Zaliczka - 300,00 zł.

Zaliczkę należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy /pokój nr 4/ lub na konto Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim GBS O/Myślibórz Nr 67835500090046889720000004 do dnia 18.02.2019 r.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy przesyłać na adres Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 1200 w zaklejonych kopertach z napisem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach - AUTOSAN H9-20”.

Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr  1, w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 1215. Zgłoszenie pisemne powinno zawierać: imię i nazwisko (firmę), adres (siedzibę) zgłaszającego, datę sporządzenia, proponowaną cenę netto/brutto i warunki jej zapłaty, oświadczenie zgłaszającego, że zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń, dowód wpłaty zaliczki.

Zwrot zaliczki następuje w terminie i na warunkach ustalonych przez organizatora rokowań i uczestnika rokowań. Zaliczka wpłacona przez nabywcę - uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia, a zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań zwraca się. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku gdy nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli kilku oferentów zaoferowało taką samą cenę, rokowania są kontynuowane w formie dogrywki między tymi oferentami. Organ zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy. Termin zawarcia umowy sprzedaży upływa 30 dni od dnia wezwania do zapłaty ceny nabycia.

Osobą upoważnioną do kontaktu ze zgłaszającymi jest Aneta Witków tel. 095 747 17 11, pok. nr 1.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 05 lutego 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r.

 

 

 

 

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Krzysztof Mrzygłód

 

 

 

 

Ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski

tel./fax 95 747 1760 - tel. 957471711, 957471781, 957471891

Elektronicznej Skrzynka Podawcza: /3w148ejqvs/SkrytkaESP

www.nowogrodekpomorski.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 15:19 Piotr Uberman