Szczecin, dnia 09 listopada 2022  r.

SP.4105.1.2022.KD                                                             

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.),  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. poz. 794) w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” Nr RPZP.04.08.00-32-A006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych:
projektu ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego

Plan ochrony parku krajobrazowego jest dokumentem planistycznym ustanawianym w drodze uchwały sejmiku województwa, obowiązującym przez 20 lat i uwzględniającym kompleksowo wszystkie elementy środowiskowe i społeczne, mające wpływ na zachowanie i ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz walorów krajobrazowych parku krajobrazowego w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Prace nad dokumentacją do planu ochrony oraz projektem planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego były prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.

Projekt planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres od 15 listopada 2022 r. do 5 grudnia 2022 r. włącznie.

Z projektem planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego można zapoznać się w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, w godzinach od 8.00-15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZPKWZ: http://www.zpkwz.pl/bip/ w zakładce „Zawiadomienia i obwieszczenia” oraz na stronie internetowej ZPKWZ: https://www.zpkwz.pl/index.php/projekty/plan-ochorny-projekt/89-barlinecki-park krajobrazowy. Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych zostanie zamieszczone również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego https://wzp.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  https://www.bip.wzp.pl/node.

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi we wskazanym okresie, tj. do dnia 5 grudnia 2022 r., w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 40 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski w tej sprawie należy kierować na adres Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie będą rozpatrywane przez Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Uwagi wniesione po upływie terminu, o którym mowa powyżej, mogą pozostać bez rozpatrzenia. Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści uzasadnienia do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego oraz opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZPKWZ: http://www.zpkwz.pl/bip/ w zakładce „Zawiadomienia i obwieszczenia” oraz na stronie internetowej ZPKWZ: https://www.zpkwz.pl/index.php/projekty/plan-ochorny-projekt/89-barlinecki-park krajobrazowy. Informacja o rozpatrzeniu uwag zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego https://wzp.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  https://www.bip.wzp.pl/node.

 Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
Ryszard Mićko

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 listopad 2022 09:10 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 listopad 2022 09:11 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 listopad 2022 09:12 Piotr Uberman