Nowogródek Pomorski, dnia 28.07.2022 r.

Znak:BRG.6220.1.2022.AW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kinice na działce nr 74 obręb Kinice" o wydaniu w dniu 28 lipca 2022 r. decyzji umarzającej w całości ww. postępowanie.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Biurze Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski przy ul. A. Mickiewicza 15, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Data wywieszenia: 28 lipca 2022 r.

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń UG Nowogródek Pomorski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski www.bip.nowogrodekpomorski.pl
  3. Aa.

 

                                                                      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

                                                                             (-) Krzysztof Mrzygłód

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 lipiec 2022 14:07 Piotr Uberman