Nowogródek Pomorski, 28 lipca 2022 r.

Znak: BRG.6733.3.2022.MS

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 21 lipca 2022 r. decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi, w miejscowości Karsko, na działce o numerze ewidencyjnym  gruntu 747/1 obręb 0006 Karsko, gmina Nowogródek Pomorski".

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Biurze Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski przy ul. A. Mickiewicza 15, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Data wywieszenia: 28 lipca 2022 r.

Otrzymują:

  1. Inwestor

2.Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń UG Nowogródek Pomorski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski www.bip.nowogrodekpomorski.pl

3.Aa

                                                                               Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
(-) Krzysztof Mrzygłód

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Decyzja 7/2022 pdf 3.66 MB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27 lipiec 2022 15:11 Piotr Uberman