Znak:BRG.6220.1.2022.MS

Nowogródek Pomorski, dn. 25 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.)- dalej zwaną „ustawą ooś”, w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 19.05.2022 r.  inwestora – Przemysława Wolańskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na terenie działki nr 74,  obręb 0002 Kinice, gmina Nowogródek Pomorski.

Organ prowadzący postępowanie informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicza 15, pokój nr 9, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek w godzinach od 7:30 do 15:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 957471711

Zgodnie z art. 75 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Nowogródek Pomorski. Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Szczecinie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych. Zgodnie z art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu oraz zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25.05.2022 r.

 Otrzymują:

  1. Strony przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
  2. aa

Do wiadomości: Inwestor

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 25 maj 2022 10:38 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 25 maj 2022 10:39 Piotr Uberman