Nowogródek Pomorski, dnia 16-02-2022

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

 Nasz znak: RUL.6733.6.2021.AZW

 

POSTANOWIENIE

 

    Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4  i 103  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z koniecznością poszerzenia planowanej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych  gruntu : 676, 945, 964, 803  obręb 0006 Karsko, gmina Nowogródek Pomorski o nowe nieruchomości nr 611, 615 obręb: 0006 Karsko

z a w i e s z a m   p o s t ę p o w a n i e

w zakresie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych  gruntu : 676, 945, 964, 803  obręb 0006 Karsko, gmina Nowogródek Pomorski ,   z uwzględnieniem dodatkowych nieruchomości o nr ewid. gruntu 611, 615 obręb: 0006 Karsko, gmina Nowogródek Pomorski, województwo zachodniopomorskie.

 

Uzasadnienie

    Do Wójta Gminy Nowogródek Pomorski wpłynął  w dniu 16.12.2021 roku  wniosek Gminy Nowogródek Pomorski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych  gruntu : 676, 945, 964, 803  obręb 0006 Karsko, gmina Nowogródek Pomorski, a w dniu 15.02.2022r. wpłynął  wniosek  o poszerzenie zakresu inwestycji o nowe działki o nr ewid. gruntu : 611, 615  obręb 0006 Karsko.

 

   W związku ze wszczętym postępowaniem w dniu 16.12.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych  gruntu : 676, 945, 964, 803  obręb 0006 Karsko, gmina Nowogródek Pomorski  bez  działek o nr ewid. gruntu 611, 615 obręb: 0006 Karsko; zawiesza się postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego do czasu uzyskania wymaganych prawem uzgodnień z jednostkami wymienionymi  w art 53 ust. 4 pkt 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741  ze zm.) dla obszaru inwestycji  uwzględniających zgłoszone przez Inwestora działki o nr ewid. gruntu 611, 615 obręb: 0006 Karsko.

 

    Ponadto wnioskowana  zmiana inwestycji w zakresie  nowych  nieruchomości wymaga nowej procedury zamieszczenia  obwieszczeń  na stronach internetowych Urzędu Gminy, jak i poinformowania stron postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty.

   Zgodnie z art. 97 § 1 pkt. 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) organ administracji publicznej zawiesza postępowanie: „gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ”.

   Reasumując,  w niniejszej sprawie  ponowić należy  postępowanie przed organami  oraz przeprowadzić  w sposób wyczerpujący i prawidłowy powiadomienie mieszkańców  w obrębie planowanej inwestycji , dlatego  postępowanie  należy zawiesić  do czasu  uzupełnienia  postępowania o  przeprowadzone  już  procedury , ale z uwzględnieniem  zgłoszonych w dniu 15.02.2022r. nowych  działek  w ramach planowanej inwestycji, a zgodnie z art.  103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie  wstrzymuje bieg terminów przewidzianych  postępowaniem dla sprawy znak: RUL.6733.6.2021.AZW  w zakresie   wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

 

   W związku z powyższym    należało orzec jak w sentencji .

 

   Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4 za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. strony wg wykazu
  1. a/a 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 16 luty 2022 15:25 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 luty 2022 15:26 Piotr Uberman