Nowogródek Pomorski, dnia  06.12.2021 r.

WÓJT GMINY
NOWOGRÓDEK POMORSKI
Znak sprawy RUL.6733.4.2021.AZW  

 

DECYZJA  Nr  04 / 2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI  CELU PUBLICZNEGO

           Na podstawie art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz  art. 51, ust. 1 pkt 2, art. 51 ust.3  , art. 52 i 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), art. 9 ust.3  ustawy z dnia  3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1326 ) i art. 7 ust.1 ustawy  z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku  złożonego przez  Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski  z  dnia 28.10.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej  na  budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, w gminie Nowogródek Pomorski,   

 u s t a l a m

dla Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski,   warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu inwestycji celu publicznego.

 1. Rodzaj inwestycji – obiekt publicznej infrastruktury

Budowa  gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych  gruntu : 507/4, 507/7, 508, 249/7, 965  obręb 0006 Karsko,  277/2, 282, 274/1, 274/3, 274/5, 350/2, 378, 675 ,702 , obręb 0008 Trzcinna , gmina Nowogródek Pomorski, województwo zachodniopomorskie.

.Warunki  i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

2.1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U.
 z 2021 r. poz. 710 ze zm.)

2.2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami . ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),  

2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r.,  poz.1330 ze zm.), 

2.4. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1326),

2.5. Ustawa  z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).

2.6. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.)

2.7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.),

2.8. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.).

2.9. Ustalenia:

 1. Zakres inwestycji :

 -  budowa   gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych  gruntu : 507/4, 507/7, 508, 249/7, 965  obręb 0006 Karsko,  277/2, 282, 274/1, 274/3, 274/5, 350/2, 378, 675 ,702 , obręb 0008 Trzcinna , gmina Nowogródek Pomorski,  zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji na załączniku graficznym do decyzji,

 1. Projektowany sposób zagospodarowania terenu winien odpowiadać następującym warunkom:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek – nie określa się,
b) maksymalna szerokość elewacji frontowej nie określa się,    
c) ograniczenie wysokości zabudowy nie określa się,
d) geometria dachów nie określa się,
e) Wszelkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem technicznym rozwiązać na warunkach administratorów sieci.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich .

 3.1.   Inwestycję należy zaprojektować w taki sposób by nie pozbawić osoby trzecie:

 • dostępu do drogi publicznej,
 • możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,
 • dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

Inwestycja polegająca na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych  gruntu : 507/4, 507/7, 508, 249/7, 965  obręb 0006 Karsko,  277/2, 282, 274/1, 274/3, 274/5, 350/2, 378, 675 ,702 , obręb 0008 Trzcinna , gmina Nowogródek Pomorski,  nie jest ujęta  w rozporządzeniu z dnia 26 września 2019r.  Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019r. poz. 1839).  W tym przypadku występuje brak jakichkolwiek przesłanek i dowodów o znaczącym wpływie planowanej inwestycji na obszary chronione przyrodniczo.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

    Brak ustaleń.

 1. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

6.1. Elementy infrastruktury technicznej realizować na warunkach administratorów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego.

6.2. Wszelkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem rozwiązać na warunkach administratora sieci,

6.3. Dostęp do drogi publicznej – inwestycja nie zmienia warunków obsługi komunikacyjnej oraz lokalizacji zjazdów publicznych dróg powiatowych nr 2124Z.

6.3.1. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogi obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi wymagane jest jeszcze przed zatwierdzeniem projektu budowlanego, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.). Zgoda ta wyrażona w formie decyzji, nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę, które powinno być uzyskiwane w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.). Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogi obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi nie stanowi pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które strona powinna wystąpić do zarządcy drogi przed rozpoczęciem robót.

6.3.2. Przebieg trasy sieci wodociągowej w pasie drogowym powinien przebiegać najkrótszą trasą tj. prostopadle do jezdni. W przypadku braku innej możliwości dopuszcza się usytuowanie trasy sieci wodociągowej równolegle do jezdni w pasie drogowym z zachowaniem maksymalnej odległości od istniejącej krawędzi jezdni.

6.4. Dopuszcza się realizację inwestycji na gruntach leśnych wyłącznie jako podziemnej infrastruktury technicznej bez zmiany przeznaczenia i wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, w pasie drogi leśnej, istniejącej linii elektroenergetycznej, linii podziału powierzchniowego lub przy ścianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokości do 2,0 m i gdy nie jest planowane jego odnowienie/zalesienie a grunt, po zakończeniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, bez wycinki drzew. Budowa obiektów powierzchniowych poza gruntami leśnymi.

7. Wymagania dodatkowe ustalone na podstawie przepisów odrębnych:

 1. Grunty oznaczone ewidencyjnie symbolem dr – 249/7, 508, 965, obręb Karsko , 350/2, 675, 274/3, 277/2, 282, 378 obręb Trzcinna nie stanowią gruntów rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021r. poz. 1326), nie podlegają więc przepisom ww. ustawy.
 2. Działki numer 507/7 obręb Karsko oraz 274/5 obręb Trzcinna stanowią działki rolne o użytkach oznaczonych ewidencyjnie jako grunty rolne klasy RVI, RV, RIVa oraz RIVb. W przypadku budowy, w ramach inwestycji na gruntach rolnych urządzeń naziemnych:

a/ teren dla którego uzgadnia się warunki nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodę uzyskana na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 Nr 15 poz. 139 ze zm.).

b/ w przypadku wystąpienia na gruntach rolnych innego użytkowania niż rolnicze przedmiotowe grunty należy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wyłączyć z produkcji rolnej.

 1. Projekt budowlany, z uzyskanymi przez inwestora wymaganymi przepisami szczególnymi uzgodnieniami, pozwoleniami lub opiniami właściwych organów i oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.
 2. Linie rozgraniczające teren inwestycji.

9.1. Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono   na mapie sytuacyjno – wysokościowej stanowiącej załącznik  graficzny Nr 1 i Nr 2  do niniejszej decyzji.

9.2. Zgodnie z przepisem art. 53  ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy  warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;  stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.  

Wejście na teren sąsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporządkowania oraz wypłacenia ustalonych umową odszkodowań.

 

Uzasadnienie

   Do Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim wpłynął w dniu 28.10.2021r.wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej  na  budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o numerach ewidencyjnych  gruntu : 507/4, 507/7, 508, 249/7, 965  obręb 0006 Karsko,  277/2, 282, 274/1, 274/3, 274/5, 350/2, 378, 675 ,702 , obręb 0008 Trzcinna gmina Nowogródek Pomorski..

   Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) wynika wyraźnie, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   Decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wdaje wójt (burmistrz, prezydent) po uzyskaniu uzgodnień z organami określonymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Realizacji obowiązku uzgodnień następuje na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

   Z uregulowań artykułu 59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika wyraźnie, że decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana gdy zmiana zagospodarowania terenu polega na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) - czyli robót niewymagających pozwolenia na budowę.

   Projekt decyzji został uzgodniony z:  Zarządem Powiatu w Myśliborzu (zarządca drogi) - Postanowienie z dnia 26.11.2021r. (data wpływu 26.11.2021r.) znak: DP.673.157.2021.MM; Starostą Powiatowym w Myśliborzu (organ właściwy w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych  na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami – Postanowienie z dnia 25.11.2021r. (data wpływu 26.11.2021r.) znak: GKN.673.377.2021.KS; Państwowym Gospodarstwem „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Szczecinie – uzgodnienie na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.).; Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie – Postanowienie z dnia 30.11.2021r. (data wpływu 30.11.2021r.) znak: ZS.224.1.212.2021; Gmina Nowogródek Pomorski (zarządca drogi) - – uzgodnienie na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.).

   W myśl art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie”.

   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego zostało podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski oraz zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowi prawnie określoną formę dopuszczalności lokalizacji inwestycji w danym miejscu, w świetle obowiązującego prawa. Organ ustalający lokalizację projektowanej inwestycji, aby odmówić jej lokalizacji w sposób wnioskowany przez Inwestora, musi wykazać niezgodność lokalizacji z przepisami prawa.

   Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego jest zgodna z przepisami odrębnymi i stosownie do art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) nie można odmówić wydania przedmiotowej decyzji. Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych orzekłem jak w sentencji decyzji.

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej decyzji.

Załączniki (jeden egzemplarz) do decyzji otrzymuje Wnioskodawca. Drugi egzemplarz pozostaje w aktach sprawy, który może być udostępniony pozostałym stronom postępowania do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w godzinach urzędowania w pok. Nr 10.

P O U C Z E N I E

   Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.).

   Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

   Strony, w myśl art. 127 lit. a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.)mogą zrzec się prawa do odwołania. Zgodnie z art. 127 lit. a § 2 ww. ustawy z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się możliwości wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się ostateczna.    

  Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. Wg rozdzielnika
 3. a/a

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 09 grudzień 2021 11:35 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 11:35 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 11:42 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 11:42 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 11:43 Piotr Uberman