Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości
w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski,
(1 etat)

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

I. Nazwa i adres pracodawcy:
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
A. Mickiewicza 15,
74-304 Nowogródek Pomorski

II. Określenie stanowiska:
Stanowisko ds. księgowości

III. Wymagania związane ze stanowiskiem zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki określone w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne
 • ogólna znajomość przepisów wynikających z ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych,  o rachunkowości,
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
 • rozporządzenia ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • staż pracy na stanowisku ds. księgowości (minimum rok)
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych tj. Word, Excel, SIGID finansowo – księgowy,
 • staranność, dokładność i kreatywność

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych
 • Prowadzenie księgowości oraz dokumentacji księgowej w programie księgowym SIGID:
  1. kompletowanie i dekretowanie dokumentów finansowych pod względem budżetowym i księgowym oraz ich księgowanie
  2. sprawdzanie kompletności: faktur, delegacji i innych dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłaty środków z budżetu,
  3. uzgadnianie dochodów i wydatków Jednostki,
  4. aktualizacja planu budżetowego w programie księgowym
  5. sporządzanie sprawozdań
 • Obsługa programu kadrowo-płacowego,
  1. prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników,
  2. sporządzanie i rozksięgowywanie list płac oraz naliczanie zasiłków chorobowych,
  3. rozliczanie podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń,
  4. sporządzanie rocznych informacji PIT-11,
 • Obsługa programu „Płatnik”
  1. prowadzenie rozliczeń z ZUS
  2. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczenia,
 • Sporządzanie przelewów
 • Wykonywanie innych zadań służbowych wynikających z przepisów oraz bieżących potrzeb zleconych przez Skarbnika Gminy.

IV A. Informacje o warunkach pracy:

 1. W przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, osoba zostanie skierowana do służby przygotowawczej w okresie do 3 miesięcy od momentu zatrudnienia zakończonej egzaminem zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530).
 2. Pełny wymiar czasu pracy.
 3. Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy,
 4. Praca w siedzibie Urzędu, a w szczególnych sytuacjach (np. konieczność zawiezienia dokumentów do US lub ZUS)  również poza nim.
 5. Praca przy komputerze oraz bezpośredni kontakt z klientami.
 6. W przeważającej części - praca siedząca.

IV B. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W marcu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski  w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska: kwestionariusz osobowy),
 2. List motywacyjny,
 3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 4. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie,
 5. Kserokopie świadectw pracy oraz ewentualnie opinia z zakładu pracy,
 6. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (świadectwa, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, itp.),
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem),
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 10. W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 11. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska: Oświadczenie i klauzula informacyjna.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne (kwestionariusz, list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  2022 r. poz. 530).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości, znak RO.210.1.2023.KB”sekretariacie (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2023 r. do godz. 15.00. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub pisemnego testu).
Złożonych dokumentów nie odsyłamy chyba, że na pisemny wniosek.
Dodatkowych informacji udziela Pani Alicja Balcerczyk – Skarbnik Gminy, nr tel. 957471760.

Nowogródek Pomorski, dnia 6 kwietnia 2023 r.               

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 06 kwiecień 2023 14:56 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 kwiecień 2023 14:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 kwiecień 2023 15:02 Piotr Uberman