Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim
(1 etat)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku,
ul. Pionierów 15/2
74-305 Karsko

II. Określenie stanowiska:
stanowisko urzędnicze kierownicze, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku

III. Wymagania związane ze stanowiskiem zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych:

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki określone w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych)
2) wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia)
3) co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej
4) posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
5) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
7) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów regulujących zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
2) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (m. in. z zakresu : pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalania i wypłat zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Karty Dużej Rodziny, pomocy kombatantom, ochrony zdrowia, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych)
3) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
4) umiejętność kierowania zespołem,
5) umiejętności menadżersko – organizacyjne,
6) komunikatywność i kreatywność,
7) wysoka kultura osobista,
8) wysoka odporność na stres.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie i organizacja pracy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku (GOPS) oraz zapewnienie warunków niezbędnych  do jego  funkcjonowania  i realizacji powierzonych zadań,
2) reprezentowanie GOPS na zewnątrz,
3) koordynowanie  działalności bieżącej GOPS,
4) realizacja zadań kierownika GOPS wynikających  z ustawy o pomocy społecznej i innych  obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Gminy Nowogródek Pomorski oraz  zarządzeń Wójta Gminy Nowogródek Pomorski,
5) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Trzcinnej w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka,
6) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz zleconych, na podstawie wydanych w tym zakresie upoważnień,
7) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników GOPS,
8) nadzór nad prowadzoną gospodarką finansową GOPS,
9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym GOPS, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, sporządzenie projektów planów finansowych, sprawozdań budżetowych oraz finansowych z wykonania budżetu GOPS,
10)  zapewnienie  zgodności  przetwarzania danych osobowych przez  GOPS z przepisami o ochronie danych osobowych,
11)  sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
12)  sporządzanie   informacji, analiz, sprawozdań z działalności  OPS  na potrzeby Wójta  oraz Rady Gminy Nowogródek Pomorski,
13)  nadzór nad składnikami majątkowymi jednostki,
14)  wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulujących  zasady funkcjonowania GOPS
15)  przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, informacji, sprawozdań i analiz w zakresie realizowanych zadań.

IV A. Informacje o warunkach pracy:

1) Pełny wymiar czasu pracy – etat.
2) Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku..
3) Praca w siedzibie Urzędu, a w szczególnych sytuacjach (np. spotkania służbowe)  również poza nim.
4) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
5) Praca wymaga współdziałania z innymi pracownikami GOPS i Urzędu Gminy oraz z klientami.
6) W przeważającej części - praca siedząca.
7) Budynek jest częściowo przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, budynek parterowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

IV B. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W czerwcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska: Kwestionariusz osobowy ).
2) List motywacyjny.
3) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
4) Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie.
5) Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz ewentualnie opinia z zakładu pracy.
6) Kserokopie posiadanych kwalifikacji zawodowych (świadectwa, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, itp.).
7) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8) Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem).
9) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
10) W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
11) Podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska: Oświadczenie i klauzula informacyjna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (kwestionariusz, list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  2022 r. poz. 530).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i  nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim , znak RO.210.2.2022.KB” w  sekretariacie (pokój nr 1) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Postępowanie dotyczące naboru przeprowadzi komisja konkursowa powołana  zarządzeniem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy chyba, że na pisemny wniosek.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy pani Anna Wolańska, nr tel. 957471760.

Nowogródek Pomorski, dnia 1 lipca 2022 r.                     

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy docx 17.56 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 01 lipiec 2022 14:54 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 lipiec 2022 14:54 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 lipiec 2022 14:55 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 lipiec 2022 14:56 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 lipiec 2022 14:56 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 lipiec 2022 14:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 lipiec 2022 14:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 lipiec 2022 14:58 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 lipiec 2022 09:25 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 lipiec 2022 09:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 lipiec 2022 09:53 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 lipiec 2022 09:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 lipiec 2022 09:58 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 lipiec 2022 12:45 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 lipiec 2022 12:47 Piotr Uberman