KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

(dane bezpośrednio od osoby)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski jest Wójt Gminy Nowogródek Pomorski.
 2. Kontakt: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski. Adres e-mail: sekretariat@nowogrodekpomorski.pl, nr telefonu 95 747 17 60.
 3. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się wysyłając e-mail na adres iod@nowogrodekpomorski.pl.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 5 odbiorcami danych osobowych mogą być:
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator