O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.3.2015.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza II p r z e t a r g u s t n y o g r a n i c z o n y na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Karsko

Opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa składająca się z czterech działek, zabudowana bud. gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki

Nr działki

591/1, 589/1, 589/2 i 589/3

Powierzchnia

0,3080 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00024228/5

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy

działka położona jest na obszarach uzupełnień
zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym
, część tereny rolnicze, część tereny dróg

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Sposób zagospodarowania

teren zagospodarowany, część nieużytkowana.

Uzbrojenie działki

droga gruntowa, możliwość przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Cena wywoławcza

36.800,00 zł

Wadium

1.900,00 zł

 

Działki nr 591/1, 589/1, 589/2 i 589/3 w Karsku przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 586, 592, 590, 588/5, 588/4 i 588/3, ponieważ mogą poprawić warunki zagospodarowania tych nieruchomości.

Przetarg odbędzie się dnia 16.09.2016 r. o godz. 1100 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 12.09.2016 r. do kasy tut. Urzędu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa z dniem 12.09.2016 r. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Sekretariatu Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski. Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać: imię, nazwisko i adres zgłaszającego, datę sporządzenia zgłoszenia, podpis zgłaszającego. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 28.07.2016 r.

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 28 lipca 2016  r. do dnia 16 września 2016 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:17 Piotr Uberman