O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.3.2013.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

 

1. Położenie nieruchomości

Kinice

2. Określenie nieruchomości

nieruchomość niezabudowana

3. Nr działki

30/60

4. Powierzchnia nieruchomości

0,0438 ha

5. Przeznaczenie

brak planu, w studium uikzp gminy działka przeznaczona jest pod usługi turystyczne - zabudowę rekreacji indywidualnej

6. Sposób zagospodarowania

teren nie jest zagospodarowany w sposób trwały

7. Księga Wieczysta

KW Nr SZ1M/00030031/2

8. Uzbrojenie

dostęp do drogi przez dz. nr 30/20

9.Wartość nieruchomości

14.037,00 zł

 

Nieruchomość przeznaczona jest do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych przyległej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 30/20 zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami - art. 37 ust. 2 pkt 6.

 

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. W przypadku sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej istnieje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

 

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 31 października 2016 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 16 września 2016 r. do dnia 10 października 2016 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:14 Piotr Uberman