O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.4.2017.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

 

Położenie nieruchomości

Giżyn

Opis nieruchomości

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, grunty oznaczone jako B - 0,28 ha

Nr działki

229

Powierzchnia

0,28 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00022210/2

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w suikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

teren zabudowany budynkiem mieszkalnym

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, sieć elektroenergetyczna i wodociągowa, zbiornik na ścieki

Cena wywoławcza

40.000 zł

Wadium

4.000 zł

 

Działka nr 229 w Giżynie przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Przetarg odbędzie się dnia 18.01.2019 r. o godz. 1000 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 14.01.2019 r. do kasy tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Nowogródek Pomorski, dnia 11.12.2018 r.

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

  2. Wiejskiej w Giżynie

  3. Na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od 13.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 09:19 Piotr Uberman