O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.8.2017.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza I I p r z e t a r g u s t n y o g r a n i c z o n y na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski

ul. Barlinecka 15

Opis nieruchomości

nieruchomość rolna zabudowana

grunt sklasyfikowany jako: RIVa, RIVb, RIIIb, Br-RIVa, Br-RIIIb, N

Nr działki

458/20

Powierzchnia

2,6853 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00045911/3

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

 

brak

Sposób zagospodarowania

Teren zagospodarowany - działka zabudowana sześcioma budynkami gospodarstw rolnych oraz budynkami w złym stanie technicznym. Obszar ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Uzbrojenie działki

dostęp do drogi publicznej asfaltowej, sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.

Cena wywoławcza

180.000,00 zł

Wadium

18.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej określonymi w art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ww. ustawy.

Terminy poprzednich przetargów: 07.12.2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 22.02.2019 r. o godz. 1000 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15.

Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 18.02.2019 r. do godz. 14.30 do kasy tut. Urzędu lub na konto GBS O/Myślibórz Nr 67835500090046889720000004.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami upływa z dniem 18.02.2019 r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinno zawierać: imię, nazwisko i adres zgłaszającego, datę sporządzenia zgłoszenia, określenie działki, podpis zgłaszającego.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

1) oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 1);

3) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego - dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 2);

2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 8 i 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109), (wzór nr 3);

5) potwierdzenie wniesienia wadium;

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Wzory oświadczeń nr 1-3 stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i znajdują się na stronie internetowej: www.bip.nowogrodekpomorski.pl/NIERUCHOMOŚCI/

Sprzedaż/ II przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 458/20 w Nowogródku Pom.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi wyżej dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w II przetargu ograniczonym, dz. nr 458/20 w Nowogródku Pomorskim.

O dotrzymaniu wyznaczonego terminu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z pozostałymi dokumentami oraz wpłaty wadium decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski pod rygorem odmowy dopuszczenia do udziału w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, przy ul. A. Mickiewicza 15, na tablicy ogłoszeń do dnia 20 lutego 2019 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Nowogródek Pomorski, dnia 14.01.2019 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 16 stycznia 2019  r. do dnia 22 lutego 2019 r.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wzór 3-kwalifikacje 2018 doc 80.00 KB Piotr Uberman
Wzór 2-Oświadczenie z każdej gminy 2018 doc 47.00 KB Piotr Uberman
Wzór 1-Oświadczenie ogółem grunty 2018 doc 43.50 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 grudzień 2019 09:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 09:17 Piotr Uberman