O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.6.2020.AW

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2 oraz art. 39  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I I I   p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako RIVa

Nr działki

336/2

Powierzchnia

0,12 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040676/8

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w suikzp gminy – tereny rolnicze, obszary uzupełnień zabudowy produkcyjno-usługowej

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany użytkowany rolniczo

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć energetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

23.000 zł

Wadium

2.300 zł

Działka nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim przeznaczona jest do sprzedaży  w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I - 09.04.2021 r., II – 02.07.2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia  24.09.2021 r. o godz. 1100  w sali nr 1 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 20.09.2021  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nowogródek Pomorski, dnia 17.08.2021 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim                         
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.pl i www.bip.nowogrodekpomorski.pl w okresie od  20.08.2021  r. do dnia 24.09.2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 18 sierpień 2021 08:10 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 18 sierpień 2021 08:11 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 18 sierpień 2021 08:12 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 18 sierpień 2021 08:12 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 18 sierpień 2021 08:12 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 18 sierpień 2021 08:34 Piotr Uberman