O G Ł O S Z E N I E
RUL.6845.10.2021.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 9A/2019 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie gminnych nieruchomości lub ich części na okres do 3 lat i Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków, stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski, podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Giżyn

Określenie nieruchomości

działka niezabudowana,

grunt sklasyfikowany jako RIVb i S-RIVb

Nr działki

378/6

Powierzchnia działki

0,5156 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

w studium ukzp – obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Księga wieczysta

Nr SZ1M/00040883/2

Uzbrojenie działki

droga brukowa, w sąsiedztwie sieć elektryczna i wodociągowa

Okres dzierżawy

do 3 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

210 zł rocznie

Osoby zainteresowane dzierżawą nieruchomości umieszczonej w wykazie zobowiązane są do złożenia w określonym terminie oferty na dzierżawę. Oferty dzierżawy w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 do dnia 17.01.2022 r. Oferta powinna zawierać, co najmniej:

  1. a) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości;
  2. b) imię i nazwisko oraz adres oferenta (firmę i siedzibę), telefon kontaktowy;
  3. c) oferowaną wysokość stawki czynszu - zapis liczbowy i słowny stawki (jednoznacznie bez tzw. „przedziałów" i innych wariantów);
  4. d) datę i podpis oferenta.

Oferty dzierżawy nieruchomości składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w godzinach pracy Urzędu. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie, na której umieszcza się napis: „Oferta dzierżawy – działka nr 378/6 w Giżynie„. Wójtowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, sala nr 2. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Giżynie oraz na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 22 grudnia 2021 r. do dnia 12 stycznia 2022 r.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 grudzień 2021 15:21 Piotr Uberman