Ogłoszenia gminne

Tytuł Wytworzony
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie polegające na „usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski ” 2023-04-17 12:53:41
Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-03-01 08:09:54
Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski 2023-02-23 15:15:06
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski 2023-02-21 07:42:34
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dla klubów sportowych na 2023 rok 2023-02-16 14:11:56
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Statutu gminy Nowogródek Pomorski 2023-02-07 13:46:26
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 2023-02-07 13:18:33
Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu gminy z zakresu wspierania rozwoju sportu   2023-01-24 13:10:40
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 2023-01-17 15:32:53
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-11-21 12:21:01