Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Nowogródek Pomorski, dnia 27-05-2022

Znak: RUL.6733.5.2022.AZW

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

że w dniu 27-05-2022 r. z wniosku Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Remizy OSP o pomieszczenie garażu 1-no stanowiskowego w miejscowości Karsko, na działce o nr ewid. gruntu 569 obręb 0006 Karsko, gmina Nowogródek Pomorski.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, pok. nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaję do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

Otrzymują:

 1. Inwestor,
 2. Wg rozdzielnika
 3. a/a

Rozdzielnik do sprawy RUL.6733.5.2022.AZW:

 1. Gmina Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski – Inwestor
 2. Rajmund Jasiński Mieszka I 14/3   74-305 Karsko
 3. Małgorzata Jasińska Mieszka I 14/3   74-305 Karsko
 4. Zbigniew Bartwiński Mieszka I 14/2   74-305 Karsko
 5. Wiesław Jastrowski Mieszka I 14/1   74-305 Karsko
 6. Marta Jasińska Mieszka I 14/2   74-305 Karsko
 7. Waldemar Grzelka Mieszka I 14/2   74-305 Karsko
 8. Józef Balawajder   Mieszka I 11   74-305 Karsko
 9. Zarząd Powiatu Myśliborskiego   ul. Północna 15   74-300 Myślibórz
 10. a/a.

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.